Skip to main content

Trung Tâm Giúp Đỡ Nạn Nhân Những Câu Hỏi Thông Thường

Không. Các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp theo yêu cầu và không cần thiết phải nộp đơn. Xin vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc đến văn phòng của chúng tôi và Nhân viên Tư vấn Nạn nhân sẽ hỗ trợ bạn.

Chương trình Bồi thường Nạn nhân của California không thể bồi hoàn cho tổn thất tài sản, tuy nhiên bạn có thể được quyền bồi thường. Tham khảo với nhân viên hỗ trợ của bạn để biết thêm thông tin về quyền lợi được bồi thường của bạn.

Có. Cả hai dịch vụ Bênh vực Nạn nhân và Bồi thường cho Nạn nhân đều có sẵn cho bất kỳ người nào là nạn nhân của tội phạm bạo lực ở trong Bang California.

Có, chúng tôi có nhiều nhân viên song ngữ và chúng tôi cũng có thể sử dụng dịch vụ dịch thuật trên 200 ngôn ngữ.

Có. Các thành viên trực tiếp trong gia đình của một nạn nhân, chẳng hạn như con cái hoặc anh chị em, có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ thông qua Chương trình Bồi thường Nạn nhân California.

Đúng. Không nhất thiết phải khởi tố vụ án nạn nhân mới được yêu cầu các dịch vụ Bênh vực và / hoặc Bồi thường.

Bạn có thể liên hệ với công tố viên được chỉ định cho vụ án của mình bằng cách gọi cho một trong các Văn phòng Biện lý Quận Hạt Santa Clara tại:

San Jose (Main): (408) 299-7400
Morgan Hill: (408) 201-0530
Palo Alto: (650) 324-6400

Trương Mục Luật Sư

Đơn vị Dịch vụ Giúp đỡ Nạn nhân không hỗ trợ trong các vấn đề dân sự hoặc luật gia đình, nhưng bạn có thể gặp luật sư tại một trong các Trung tâm Tư pháp Gia đình​, họ có thể giúp đỡ. Các Trung tâm Tư pháp Gia đình bao gồm các cơ quan chính phủ và các nhóm trong cộng đồng, những người đã cùng nhau hợp tác để giúp cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo hành gia đình.​