Skip to main content

About the District Attorney

English

We are the Santa Clara County District Attorney’s Office

We do as much outside of court as we do inside.

Español

Nostros somos la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara

Hacemos tanto por la comunidad fuera de la corte, como lo hacemos dentro.

Tiếng Việt

Chúng tôi là văn phòng biện lý Quận hạt Santa Clara

Vì cộng đồng, chúng tôi hoạt động ở bên ngoài toà án cũng tích cực như bên trong tòa án.